Giant Trevallys
Giant Trevallys

Jeremy Williams & Nuno Dias 120 Zulu Railgun 130 Zulu Railgun Mozambique

IUSA World Record Lunartail Grouper
IUSA World Record Lunartail Grouper

Benjamin Iglesias 130 Zulu Railgun Mozambique

Red & Black White Snappers
Red & Black White Snappers

Jeremy Williams 120 Zulu Railgun Mozambique

Barred Rubberlips
Barred Rubberlips

Barret Harvey 120 Zulu Railgun Mozambique

IUSA World Record Marbled Grouper
IUSA World Record Marbled Grouper

Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Malabar Grouper
Malabar Grouper

Nuno Dias 120 Zulu Railgun Mozambique

IUSA World Record Rock Salmon
IUSA World Record Rock Salmon

Nuno Dias 100 Sutu Railgun Mozambique

Golden & Giant Trevallys
Golden & Giant Trevallys

Jeremy Williams Nuno Dias Rob Allen 120 Zulu Railgun 130 Zulu Railgun Mozambique

Golden Trevally
Golden Trevally

Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Rock Salmon
Rock Salmon

Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Giant Barracuda
Giant Barracuda

Nuno Dias 150 Zulu Railgun Mozambique

Giant Trevallys
Giant Trevallys

Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Black & White Snappers
Black & White Snappers

Jeremy Williams Nuno Dias 120 Zulu Railgun Mozambique

Blood Snapper
Blood Snapper

Nuno Dias 150 Zulu Railgun Mozambique

Giant & Golden Trevallys
Giant & Golden Trevallys

Benjamin Iglesias Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Giant Trevallys
Giant Trevallys

Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Red & BW Snappers
Red & BW Snappers

Jeremy Williams Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Giant Trevally
Giant Trevally

Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Malabar Grouper
Malabar Grouper

Nuno Dias 100 Zulu Railgun Mozambique

Golden Trevallys
Golden Trevallys

Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Rock Salmons
Rock Salmons

Nuno Dias 120 Zulu Railguns Mozambique

Malabar Grouper
Malabar Grouper

Nuno Dias 100 Sutu Railgun Mozambique

Spanish Mackerel
Spanish Mackerel

Nuno Dias 160 Zulu Railguns Mozambique

IUSA World Record Yellowsp. Trevally
IUSA World Record Yellowsp. Trevally

Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Giant Trevally
Giant Trevally

Nuno Dias 120 Zulu Railgun Mozambique

Yellowtail Barracuda Madness
Yellowtail Barracuda Madness

Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Spanish Mackerels
Spanish Mackerels

Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Golden & Giant Trevally
Golden & Giant Trevally

Nuno Dias 120 Zulu Railgun Mozambique

Spanish Mackerel
Spanish Mackerel

Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Green Jobfish
Green Jobfish

Nuno Dias 130 Zulu Railgun Mozambique

Malaba Grouper
Malaba Grouper

Nuno Dias 120 Zulu Railgun Mozambique